Chế độ giáo viên dạy thể dục mới nhất


Giáo viên dạy giáo dục thể chất được nhận thêm một triệu ba trăm ngàn một tháng

Giáo dục thể chất là một môn học với nhiều đặc thù. Đặc biệt các tiết dạy của giao viên thường xuyên dạy ngoài trời và công việc cũng có nhiều thiệt thòi hơn các giáo viên bộ môn khác. Dưới đây là các chế độ ưu đãi cho giáo  viên giáo dục thể chất . Được bồi dưỡng thêm tiền trong mỗi tiết dạy

Theo Quyết định 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao quy định giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên được hưởng chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung (hiện nay là mức lương cơ ) cho 01 tiết giảng thực hành.

Như vậy, với mỗi tiết giảng thực hành thì giáo viên, giảng viên thể dục sẽ được hưởng thêm tiền bồi dưỡng cụ thể theo vùng như sau:

- Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đ  vậy một tiết dạy của giáo viên  giao dục thể chất được bồi dưỡng thêm là 14.900đ

- Theo chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì định mức các tiết dạy cự thể như sau.

GV Tiểu học là : 23 Tiết / 1 tuần x 14.900đ = 342.700đ x 4 tuần/ tháng = 1.370.000đ

GV THCS  là :   18 tiết / 1 tuần   x14.900đ  = 268.200đ

GV THPT  là :   17 tiết / 1 tuần   x 14.900đ =  253.300 đ

Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp THCS, 15 tiết ở cấp THPT

Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp THCS

Giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp THCS

Được cấp trang phục hàng năm

Theo Điều 4 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định cụ thể về chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục như sau:

- Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm;

- Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.

 

 

Mới hơn Cũ hơn