Đáp án trắc nghiệm , sản phẩm cuối khóa module 6 tiểu học

        Đáp án trắc nghiệm , sản phẩm cuối khóa module 6  tiểu học                                                         


                                                              NỘI DUNG 1

Câu 1

Đánh dấu

Hoàn thành câu sau: Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị ............ do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.vật chất cũng như tinh thần      

B.vật thể và phi vật thể

C.truyền thống và hiện đại

D.hành vi ứng xử và môi trường sư phạm

Câu 2

Đánh dấu

Chọn phương án đúng nhất điền vào dấu (…) để hoàn chỉnh câu sau: Văn hóa nhà trường là tập hợp ... đặc trưng của một trường học và tác động đến toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của một nhà trường.

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử   

B.truyền thống hình thành trong quá trình phát triển của nhà trường.

C.hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen.

D.hệ thống phần nổi và phần chìm được hình thành trong quá trình phát

 Hoạt động 2 .

Hoạt động 1.2

Câu 1

Đánh dấu

Xây dựng văn hóa nhà trường là một quá trình

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.hình thành các giá trị mới và bảo lưu, phát huy các giá trị đã có phù hợp 

B.hình thành và bảo lưu các giá trị mới

C.bảo lưu và phát huy các giá trị đã có phù hợp

D.hình thành các giá trị mới và phát huy các giá trị đã có.

Câu 2

Đánh dấu

Các căn cứ chủ yếu để xây dựng văn hóa nhà trường là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn.   

B.Căn cứ pháp lý; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.

C.Căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.

D.Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ tâm lý.

  Hoạt động 1.3

Câu 1

Đánh dấu

Trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học, giáo viên bộ môn đóng vai trò

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.ảnh hưởng   

B.không quan trọng

C.chủ đạo

D.quyết định

Câu 2

Đánh dấu

Chọn phương án thích hợp điền vào (...) trong câu sau:

Giáo viên là ... xây dựng văn hóa nhà trường đồng thời là đối tượng chịu sự tác động của văn hóa nhà trường phổ thông.

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.chủ thể   

B.nhân tố

C.đối tượng

D.động lực

NỘI DUNG 2

Hoạt động 2.1

Câu 1

Đánh dấu

Điền tiếp vào chỗ trống:

……… của nhà trường là hệ thống các quan niệm, niềm tin, nguyên tắc cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảng, chuẩn mực cho toàn bộ hành vi, các mối quan hệ ứng xử ở nhà trường, do nhà trường thống nhất xây dựng và phát triển thông qua thực tiễn hoạt động giáo dục trong thời gian lâu dài.

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.Văn hóa ứng xử

B.Văn hóa cảnh quan

C.Giá trị cốt lõi   

D.Giá trị văn hóa

Câu 2

Đánh dấu

Các nguyên tắc xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.Tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định, Tập trung vào một tiền đề trọng tâm, Đặt mục tiêu cho những giá trị cốt lõi;   

B.Tôn trọng giá trị văn hóa ngầm định, Dựa vào bối cảnh xã hội, Tập trung vào nhu cầu của người học.

C.Tập trung vào một tiền đề trọng tâm, Dựa vào thực trạng văn hóa nhà trường, Tôn trọng ý kiến của phụ huynh.

D.Căn cứ vào truyền thống văn hóa nhà trường và địa phương, Tôn trọng giá trị văn hóa ngầm định, Đặt mục tiêu cho những giá trị cốt lõi.

Hoạt động 2.2

Câu 1

Đánh dấu

Yêu cầu của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Hướng tới nhiều đối tượng; nội dung chính xác, hiện thực; lập bộ phận truyền thông; đa dạng hình thức quảng bá, truyền thông; khích lệ sự tham gia của nhiều thành viên.   

B. Tập trung hướng vào học sinh và phụ huynh; nội dung chính xác, hiện thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn.

C. Cần có các nội dung chính xác, hiện thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn; dựa trên nền tảng kĩ thuật số.

D. Cần có các nội dung chính xác, thiết thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn; ít tốn kém

Câu 2

Đánh dấu

Giá trị cốt lõi được thể hiện qua các ấn phẩm, website của nhà trường, các cuộc thi, lễ hội, phát hành media và tổ chức các chuỗi tương tác truyền thông trên mạng xã hội là nội dung của:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Quảng bá giá trị cốt lõi  

B. Thiết lập giá trị cốt lõi thành kế hoạch hành động

C. Xây dựng giá trị cốt lõi

D. Xây dựng niềm tin cho GV và HS vào giá trị cốt lõi

Nội dung 2.3

Câu 1

Đánh dấu

Thể chế hóa những giá trị cốt lõi vào chương trình hành động của nhà trường, lớp học trong xây dựng VHNT gồm những nội dung nào sau đây:

(Được chọn nhiều đáp án)

A. Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường   

B. Xây dựng phong cách dạy học và phong cách làm việc của GV   

C. Xây dựng phong cách dạy học

D. Xây dựng văn hoá ứng xử   

E. Xây dựng văn hóa giảng dạy và học tập

F. Xây dựng văn hóa học tập

G. Xây dựng và phát triển văn hóa cảnh quan trong nhà trường

H. Xây dựng khẩu hiệu, phương châm làm việc, trang phục của nhà trường

Câu 2

Đánh dấu

Để xác định giá trị cốt lõi của một nhà trường tiểu học phải bám sát yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 là căn cứ vào:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.

Bối cảnh quốc tế.

B. Văn hóa địa phương.

C. Truyền thống nhà trường.

D. Bối cảnh trong nước.   

2.4

Câu 1

Đánh dấu

Trường tiểu học A… đã tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho nhà trường với yêu cầu lồng ghép giá trị cốt lõi vào logo. Nhà trường tổ chức cuộc thi với mục đích gì?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Xây dựng giá trị cốt lõi với sự tham gia của học sinh nhà trường.

B. Quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường.

C. Xây dựng niềm tin của học sinh vào giá trị cốt lõi của nhà trường.

D. Tạo động lực cho học sinh về giá trị cốt lõi của nhà trường.

NỘI DUNG 3

Hoạt động 3.1

Câu 1

Đánh dấu

Theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ, “môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực” gọi là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Môi trường giáo dục tích cực

B. Môi trường giáo dục hiện đại

C. Môi trường giáo dục lành mạnh

D. Môi trường giáo dục thân thiện   

Câu 2

Đánh dấu

Chọn phương án đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ (…) là người tham gia, hỗ trợ lập kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thân thiện ở trường Tiểu học”.

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Hiệu trưởng

B. Giáo viên   

C. Học sinh

D. Nhân viên

Hoạt động 3.2

Câu 1

Đánh dấu

Chọn đáp án đúng nhất dưới đây:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung tách rời với kế hoạch giáo dục của nhà trường

B. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung không liên quan đến kế hoạch giáo dục của nhà trường

C. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện là một nội dung nằm trong kế hoạch giáo dục của nhà trường   

D. Kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường là một nội dung nằm ngoài kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu 2

Đánh dấu

Kế hoạch giáo dục của giáo viên là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Sự triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công trong hoạt động ngoại khóa

B. Sự triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công trong hoạt động dạy học chính khóa

C. Sự triển khai các nhiệm vụ giáo dục đã được nhà trường, tổ chuyên môn phân công cho GV, gắn liền với kế hoạch nhà trường   

D. Kế hoạch cá nhân của giáo viên, không liên quan đến kế hoạch nhà trường.

Hoạt động 3.3

Câu 1

Đánh dấu

Chọn phương án đúng nhất dưới đây:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Giám sát là quá trình theo dõi, quan sát chủ động để kịp thời điều chỉnh các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

B. Giám sát là quá trình điều chỉnh các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

C. Giám sát là quá trình theo dõi, quan sát các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

D. Giám sát là quá trình xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.

Câu 2

Đánh dấu

Mục đích của hoạt động giám sát, đánh giá việc xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh thân thiện ở trường tiểu học là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Để đảm bảo việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch và kịp thời bổ sung, điều chỉnh   

B. Để thực hiện đúng quy trình các bước xây dựng VHNT

C. Để sử dụng đúng các nguồn lực khi xây dựng VHNT

D. Để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng VHNT

Hoạt động 3.4

Câu 1

Đánh dấu

Nhà trường tiểu học B (trong ví dụ minh họa) đã thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện như thế nào?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Lồng ghép vào kế hoạch giáo dục nhà trường, lồng ghép trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trường   

B. Lồng ghép vào các hoạt động giảng dạy

C. Lồng ghép vào hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

D. Lồng ghép vào kế hoạch của tổ chuyên môn, kế hoạch GV

Câu 2

Đánh dấu

Các giá trị cốt lõi được nhà trường tiểu học B hướng tới xây dựng là gì?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Tôn trọng – Hợp tác – Sáng tạo - Yêu thương- Trách nhiệm  

B. Hợp tác - Yêu thương - Trách nhiệm - Năng động

C. Văn minh - Hội nhập - Sáng tạo - Tích cực

D. Đoàn kết - Tri thức - Nhân ái - Trách nhiệm

 Câu 1

Điền tiếp vào chỗ trống:
……… của nhà trường là hệ thống các quan niệm, niềm tin, nguyên tắc cơ bản mang tính bền vững của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảng, chuẩn mực cho toàn bộ hành vi, các mối quan hệ ứng xử ở nhà trường, do nhà trường thống nhất xây dựng và phát triển thông qua thực tiễn hoạt động giáo dục trong thời gian lâu dài.

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Văn hóa ứng xử

B. Văn hóa cảnh quan

C. Giá trị cốt lõi  

D. Giá trị văn hóa

Câu 2

Các nguyên tắc xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định, Tập trung vào một tiền đề trọng tâm, Đặt mục tiêu cho những giá trị cốt lõi;

B. Tôn trọng giá trị văn hóa ngầm định, Dựa vào bối cảnh xã hội, Tập trung vào nhu cầu của người học.

C. Tập trung vào một tiền đề trọng tâm, Dựa vào thực trạng văn hóa nhà trường, Tôn trọng ý kiến của phụ huynh.

D. Căn cứ vào truyền thống văn hóa nhà trường và địa phương, Tôn trọng giá trị văn hóa ngầm định, Đặt mục tiêu cho những giá trị cốt lõi.

Câu 3

Đánh dấu

Khi xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học, cần căn cứ vào:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Bối cảnh xã hội, mục tiêu giáo dục cấp tiểu học, định hướng của CT GDPT 2018 và các văn bản chỉ đạo về xây dựng văn hóa nhà trường;

B. Truyền thống văn hóa của nhà trường và địa phương;

C. Thực trạng văn hóa nhà trường; các nguyên tắc xác định giá trị cốt lõi.

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 4

Đánh dấu

“Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mới     

B. Quyết định các giá trị cốt lõi nhà trường sẽ theo đuổi

C. Xác định các giá trị cốt lõi mà nhà trường đang có

D.Thể chế hóa các giá trị cốt lõi thành các kế hoạch hành động

 

Câu 5

Đánh dấu

Chọn các cặp tương ứng để tạo thành những câu thích hợp:

A.Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường Tiểu học là

3.giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường.

B.Các giá trị cốt lõi cần được trình bày ngắn gọn

6.tập trung vào một tiền đề trọng tâm và nhấn mạnh những yếu tố văn hoá có thể giúp nhà trường đạt được sự thành công.

C.Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại là

2.cơ sở định hướng cho việc xác định, xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

D.Ngoài các giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… trong bối cảnh hiện nay, nhà trường tiểu học cần

1.bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như coi trọng con người, tinh thần dân chủ, đề cao sức sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…

E.Sau khi đã thiết lập được các giá trị cốt lõi, hiệu trưởng nhà trường phả

5.tuyên bố các giá trị cốt lõi đó một cách rộng rãi tới toàn thể giáo viên, học sinh, cán bộ nhân viên, công bố rộng rãi với toàn xã hội trên website của nhà trường. …

F.GV, HS tham gia xây dựng các giá trị cốt lõi và việc tham vấn ý kiến phụ huynh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học

4.là cơ sở hiện thực hóa giá trị cốt lõi, khiến chúng chuyển thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng nhà trường.

 

Câu 6

Đánh dấu

Yêu cầu của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Hướng tới nhiều đối tượng; nội dung chính xác, hiện thực; lập bộ phận truyền thông; đa dạng hình thức quảng bá, truyền thồng; khích lệ sự tham gia của nhiều thành viên.    

B. Tập trung hướng vào học sinh và phụ huynh; nội dung chính xác, hiện thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn.

C. Cần có các nội dung chính xác, hiện thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn; dựa trên nền tảng kĩ thuật số.

D. Cần có các nội dung chính xác, thiết thực; đa dạng; có tính mô phạm, hấp dẫn; ít tốn kém.

Câu 7

Đánh dấu

Giá trị cốt lõi được thể hiện qua các ấn phẩm, website của nhà trường, các cuộc thi, lễ hội, phát hành media và tổ chức các chuỗi tương tác truyền thông trên mạng xã hội là nội dung của:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Quảng bá giá trị cốt lõi   

B. Thiết lập giá trị cốt lõi thành kế hoạch hành động

C. Xây dựng giá trị cốt lõi

D. Xây dựng niềm tin cho GV và HS vào giá trị cốt lõi

Câu 8

Đánh dấu

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào đúng?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà trường.

B. Xây dựng giá trị cốt lõi là công việc của toàn thể cộng đồng nhà trường. GV, HS không chỉ tham gia tích cực vào công việc đó mà còn là chủ thể hiện thực hóa các giá trị cốt lõi vào trong mọi hoạt động dạy - học và giáo dục, trong các chương trình hành động của nhà trường.   

C. Các giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học được ban hành từ chỉ thị của phòng Giáo dục & Đào tạo hoặc lãnh đạo các ban ngành liên quan.

D. Giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học được xây dựng dựa theo yêu cầu của phụ huynh.

Câu 9

Đánh dấu

Điền tiếp vào chỗ trống:

Công việc đầu tiên cần phải thực hiện nhằm xây dựng niềm tin cho giáo viên và học sinh vào giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học là nâng cao ( nhận thức ) của giáo viên và học sinh về giá trị cốt lõi

Câu 10

Đánh dấu

Cần làm gì để xây dựng niềm tin cho GV và HS vào giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi; Tạo động lực, hình thành thói quen thực hiện giá trị cốt lõi cho giáo viên, học sinh; Tham gia phát triển giá trị cốt lõi vào chương trình hành động của nhà trường, lớp học;   

B. Tạo động lực, hình thành thói quen thực hiện giá trị cốt lõi cho giáo viên, học sinh; xây dựng văn hóa ứng xử và văn hóa cảnh quan phù hợp;

C. Nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi; thể chế hóa giá trị cốt lõi vào kế hoạch hành động của nhà trường; quảng bá giá trị cốt lõi tới các thành viên ngoài nhà trường;

D. Đăng tải tuyên bố về giá trị cốt lõi trên website của nhà trường và các phương tiện truyền thông.

Câu 11

Đánh dấu

Xác định giá trị cốt lõi của một nhà trường tiểu học bám sát yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 là căn cứ vào:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Bối cảnh quốc tế.

B. Văn hóa địa phương.

C. Truyền thống nhà trường.

D. Bối cảnh trong nước   

Câu 12

Đánh dấu

Trường tiểu học A… đã tổ chức cuộc thi thiết kế logo cho nhà trường với yêu cầu lồng ghép giá trị cốt lõi vào logo. Nhà trường tổ chức cuộc thi với mục đích gì?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Xây dựng giá trị cốt lõi với sự tham gia của học sinh nhà trường.

B. Quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường.   

C. Xây dựng niềm tin của học sinh vào giá trị cốt lõi của nhà trường.

D. Tạo động lực cho học sinh về giá trị cốt lõi của nhà trường.

Câu 13

Đánh dấu

Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường của trường tiểu học A là góp phần:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Hiện thực hóa các giá trị cốt lõi của nhà trường.  

B. Quảng bá các giá trị cốt lõi của nhà trường.

C. Thiết lập các giá trị cốt lõi của nhà trường.

D. Xác định các căn cứ xây dựng giá trị cốt lõi.

 

 

                                           Phần 2

Câu 1

Các thành tố cơ bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Các truyền thống văn hóa và giáo dục của nhà trường

B. Các yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình của nhà trường     

C. Chất lượng dạy và học

D. Hành vi ứng xử và môi trường sư phạm.

Câu 2

Đánh dấu

Các yếu tố khách quan tác động đến văn hoá nhà trường tiểu học bao gồm:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hoá dân tộc và văn hoá địa phương   

B. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; vai trò của hiệu trưởng

C. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; văn hoá dân tộc và văn hoá địa phương; cơ sở vật chất của nhà trường

D. Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; vai trò của hiệu trưởng; cơ sở vật chất của nhà trường

 

Câu 3

Đánh dấu

Chọn phương án thích hợp điền vào (...) trong câu sau:

Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò (...) trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học.

 

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. chủ đạo

B. quyết định

C. quan trọng   

D. không trực tiếp

Câu 4

Đánh dấu

Khi xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học, cần căn cứ vào:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Bối cảnh xã hội, mục tiêu giáo dục cấp tiểu học, định hướng của CT GDPT 2018 và các văn bản chỉ đạo về xây dựng văn hóa nhà trường;

B. Truyền thống văn hóa của nhà trường và địa phương;

C. Thực trạng văn hóa nhà trường; các nguyên tắc xác định giá trị cốt lõi.

D. Tất cả các đáp án đều đúng   

Câu 5

Đánh dấu

“Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và xác định các giá trị quan trọng nhất mà nhà trường tương lai cần có” là nội dung của công việc nào?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Thiết lập các giá trị phù hợp trong bối cảnh mới  

B. Quyết định các giá trị cốt lõi nhà trường sẽ theo đuổi

C. Xác định các giá trị cốt lõi mà nhà trường đang có

D.

Thể chế hóa các giá trị cốt lõi thành các kế hoạch hành động

Câu 6

Đánh dấu 

Chọn các cặp tương ứng để tạo thành những câu thích hợp:

A.Mục đích của việc quảng bá giá trị cốt lõi của nhà trường Tiểu học là

 

1.Giúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia xây dựng, phát triển văn hóa nhà trường

B.Các giá trị cốt lõi cần được trình bày ngắn gọn

 

2 tập trung vào một tiền đề trọng tâm và nhấn mạnh những yếu tố văn hoá có thể giúp nhà trường đạt được sự thành công

C.Đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, xác định những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã hình thành ở thời điểm hiện tại là

 

4.cơ sở định hướng cho việc xác định, xây dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.

 

D.Ngoài các giá trị truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… trong bối cảnh hiện nay, nhà trường tiểu học cần

 

3.bổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như coi trọng con người, tinh thần dân chủ, đề cao sức sáng tạo, tinh thần phản biện, năng lực tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…

 

E.Sau khi đã thiết lập được các giá trị cốt lõi, hiệu trưởng nhà trường phải

 

6.tuyên bố các giá trị cốt lõi đó một cách rộng rãi tới toàn thể giáo viên, học sinh, cán bộ nhân viên, công bố rộng rãi với toàn xã hội trên website của nhà tr

 

F.GV, HS tham gia xây dựng các giá trị cốt lõi và việc tham vấn ý kiến phụ huynh trong quá trình thiết lập giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học

 

5.là cơ sở hiện thực hóa giá trị cốt lõi, khiến chúng chuyển thành thói quen, niềm tin, phương châm hành động, chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng nhà trường.

 

 

 

Câu 7

Đánh dấu

Hoạt động trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học được gọi là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo

B. Hoạt động trải nghiệm   

C. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

D. Hoạt động giáo dục

Câu 8

Trong nhà trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của HS:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Giáo viên   

B. Hiệu trưởng

C. Cán bộ Đoàn, Đội

D. Phụ huynh HS

Câu 9

Đánh dấu

Một nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp văn hóa địa phương

B. Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp hoàn cảnh sống của HS

C. Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp điều kiện nhà trường

D. Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phương  

Câu 10

Đánh dấu

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động giáo dục theo chủ đề

B. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp

C. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động tham quan, dã ngoại

D. Có thể lồng ghép nội dung VHNT vào hoạt động dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệm  

 SẢN PHẨM CUỐI KHÓA                       

                                                      


Mới hơn Cũ hơn